Мэдээлэл сурталчилгаа, маркетингийн хөтөлбөр

Мэдээлэл сурталчилгаа, маркетингийн хөтөлбөр


ЗОРИЛГО

 

Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

 

 

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, онлайн цахим хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа сурталчилах, хамтран ажиллах
  • Нигүүлсэл сонины нийтлэлийн бодлогыг чанаржуулж, уншигч захиалагчдийг нэмэгдүүлэх
  • Мэдээлэл сурталчилгааны сургалт семинар зохион явуулах
  • Улаан загалмайн сонин, сэтгүүл, ном товхимол, гарын авлага гаргах
  • Улаан загалмайн музей, телевизийн студи, вэбсайт ажиллуулах
  • Хөрөнгө аривжуулах, орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон нийтийн компанит ажил зохион байгуулах
  • Дотоод, гадаадын хандивлагчдыг хүмүүнлэгийн үйлсэд татан оролцуулах